สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

  • ผู้บัญชาการ
  • รองผู้บัญชาการ
  • ผู้บังคับการ

ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ
ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พล.ต.ต. วรวิทย์ ลิปิพันธ์
รอง ผบช.สทส.

รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พล.ต.ต. ประยุทธ ชวนะวงศ์
รอง ผบช.สทส.

ผบก.ประจำ สทส.

พล.ต.ต. พีระวัฒน์ บุญลักขะ
ผบก.ประจำ สทส.

ผบก.กองบังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต. ชาติชาย แตงเอี่ยม
ผบก.กองบังคับการอำนวยการ

ผบก.กองตำรวจสื่อสาร

พล.ต.ต. พรกุศล ยศธร
ผบก.กองตำรวจสื่อสาร

ผบก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

พล.ต.ต. สมัคร เสียงเลิศ
ผบก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง